سایت زیر کلیه روشهای ضد سرقت رو به شما یادآوری میکنه:

http://www.watchyourcar.org/content/?/protect/tips