این مقاله را حتما بخوانید: اکثر قفلهای فرمان معمولی، ظرف 4 ثانیه توسط

 متخصصین شرکت GILES VERDON باز شده اند.

انتخاب AUTO EXPRESS کدام است؟ .......STOPLOCK ULTIMA

برای خواندن این مقاله بر روی آدرس زیر کلیک کنید:

http://www.ovat.be/Artikels/Steering%20Locks%20test%20by%20AutoExpress.pdf