مراقب باشید

در ایام خرید شب عید، دزدی و سرقت خودرو بطور چشمگیری

افزایش می یابد. دلیل آن پارك خودروها در محل های نا آشنا و

تمركز مردم بر خرید شب عید و پارك طولانی خودروها در اطراف

مراكزخرید است.