حضور استاپ لاك در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات پلیسی و امنیتی تهران