Motion Blur of Car Driving Down Snow Covered Road Royalty Free Stock Photo

۱- قبل از آغاز حركت در شرایط نامناسب جوی (هوای برفی)از سالم بودن و همراه داشتن تجهیزات زیر اطمینان حاصل نمایید:

 

الف) زنجیر چرخ / لاستیك یخ شكن

ب ) چراغ مه شكن

ج) بخاری

د) لباس گرم (داخل ماشین)

تبصره: حتی الامكان باك خودرو پر باشد.

۲- از زنجیر چرخ و یا لاستیك یخ شكن استفاده كنید.

۳- اگر در هنگام رانندگی با برف سنگین مواجه شدید و این تجهیزات را نیز به همراه نداشتید، ضروری است كه با دنده سنگین حركت كنید.

۴- اگر زمانی در برف متوقف شدید، باید با دست، زیر لاستیك ها را خالی كنید.(برف جلوی لاستیك را كنار بزنید ) و اگر سطح آسفالت، یخ زده بود لازم است كه از نمك و در آخر از زیرپایی و یا گونی استفاده كنید. زیرپایی ها را در زیر چرخ ها قرار دهید و خودرو را با دنده ۲ به آرامی به حركت درآورید.

۵- در پیچ ها با دقت و به آرامی گردش كنید.

۶- از گردش و انحراف ناگهانی، خودداری نمایید

۷- از ترمز كردن ناگهانی، بپرهیزید.

۸- از فشار دادن ناگهانی پا بر روی پدال گاز یا برداشتن فشار از روی آن، خودداری كنید.

۹- از سرعت زیاد در معابر یخ زده و هوای برفی بپرهیزید.

۱۰ - از رانندگی در لبه راهها و یا شانه های راه، خودداری كنید.

۱۱ - در یك سطح لغزنده، وقتی كه سرعت دارید، از تغییر ناگهانی به دنده سنگین خودداری نمایید.

چگونه می توان در هنگام سر خوردن خودرو، آن را متوقف كرد :

۱- اعتماد به نفس داشته باشید، چراكه در غیر اینصورت نمی توانید تصمیم درستی بگیرید.

۲- از ترمز كردن بپرهیزید. ضربه زدن به ترمز در روی یخ، چرخها را قفل می كند و باعث لغزش و سر خوردن بیشترمی شود.

۳- در جهتی حركت كنید كه قسمت عقب خودرو، سر می خورد (فرمان را به همان طرف بچرخانید ) و هر زمان خودرو به حالت مستقیم درآمد، در جهت دلخواه خود حركت كنید. خیلی آهسته بر روی ترمز فشار دهید تا از سرعت خودرو كاسته شود و یا آرام بر روی پدال گاز فشار دهید تا خودرو به حركت خود ادامه دهد.

۴- از سبقت گرفتن بپرهیزید. چرخاندن فرمان به مقدار زیاد، ضربه ای به عقب خودرو می زند كه موجب سر خوردن آن می شود و خودرو در جهت عكس حركت، بر می گردد.

۵- خودرو را در حالت دنده نگه دارید و از خلاص كردن آن بپرهیزید، زیرا ماندن در این حالت، به كم شدن سرعت كمك

می كند و حداكثر كنترل را به راننده می دهد.

۶- از برداشتن پای خود از روی پدال گاز، بطور ناگهانی خودداری كنید . گاز را باید بطور متعادل نگه داشت تا از سرخوردن خودرو در این وضعیت، جلوگیری به عمل آید.

ترمز زدن در برف

1-در خودروهای فاقد ABS كاملاً باید به صورت سبك انجام گیرد ،

۲- راننده باید آنچنان ترمز كند كه چرخها قفل نشوند ؛ قفل شدن چرخها مسیر توقف را طولانی می كند و فرمان را نیز از كنترل خارج می سازد.

۳- سه تا چهار برابر مسیری را كه در موقع عادی لازم است برای توقف در برف و یخ درنظر بگیرید.

۴- به راننده های مقابل و پشت سر نیز توجه نمایید زیرا امكان دارد كه رانندگان دیگر، رعایت شرایط خاص را نكنند وشما را به مخاطره بیاندازند.

۵- اگر كنترل خودرو از دست شما خارج شد، سعی كنید خونسردی خود را كاملاً حفظ كرده و بلافاصله پدال گاز را رها كنید و فرمان را در جهت مسیر سر خوردن نگه دارید تا كمك بیشتری به چرخهای جلو بدهید كه به زمین بچسبند.