یك سارق در پروژه سرقت خود به چهار  عامل

 مهم توجه ویژه دارد:

1- مدت زمان سرقت كه نباید بیشتر از 2 دقیقه باشد

2- میزان سر و صدای كه ایجاد می كند

3- میزان و پیچیدگی ابزاری كه جهت سرقت به آنها نیاز دارد

4- میزان جلب توجهی كه می كند

لذا درجه ایمنی یك ابزار حفاظتی خودرو زمانی بالاست كه شرایط

 فوق را برای یك سارق مشكلتر نماید. یعنی:

1- در مدت زمان بیشتری باز یا غیر فعال شود

2- باز شدن یا غیر فعال شدن آن مستلزم ایجاد سر و صدای

بیشتری باشد

3- به ابزاری بیشتر و پیچیده تری جهت باز یا غیر فعال شدن نیاز

 داشته باشد

4- جلب توجه بیشتری ایجاد كند