چنانچه از قفلهای فرمان معمولی استفاده می

 

 کنید باید بدانید که:

 

1- بدنه این قفلها بسیار آسیب پذیر و به راحتی قابل شکستن یا برش است

2- مغزی آنها بسیار ضعیف و در مقابل ضربه, دریل کاری و دستکاری بسیار آسیب پذیر است

3- این قفلها مرکز فرمان را پوشش نداده و فرمان می تواند تعویض شود

4- مکانیزم بسته شدن آنها تکیه کردن است که ابدا ایمن نیست

5- در بار برش غربیلك مقاوم نیستند