مفاهیم فیزیكی

پایداری خودرو بطور پیوسته به سه عامل زیر بستگی دارد: 

- راننده

- خودرو

- سطح جاده

هنگامی كه به علت شرایط جاده نیاز به كاهش سرعت یا توقف كامل خودرو باشد (ترمزگیری معمولی یا اضطراری ) راننده باید بر روی اجزاء زیر عمل كند:

- پدال ترمز

- غربیلك فرمان برای اجتناب از مانع روبرو

خودرو به كمك ترمزها كه بر روی چرخ های مختلف گشتاور اعمال می كنند واكنش نشان می دهد، بدین ترتیب نیروی ترمزی ایجاد می گردد.بنابراین توقف خودرو همواره متاثر از عوامل زیر خواهد بود:

- تشخیص صحیح راننده از نظر زمانبندی و نیروی بكار رفته.

- پاسخ صحیح خودرو.

- شرایط سطح جاده، كه میزان چسبندگی به سطح جاده را مشخص می كند.

رابطه بین لغزش و چسبندگی

لغزش به اختلاف سرعت چرخ ها بستگی دارد. محاسبه لغزش به صورت زیر میب اشد:

لغزش =سرعت خودرو/(سرعت چرخش ترمز گرفته شده - سرعت خودرو)

اگر لغزش از مقدار خاصی بیشتر گردد، چسبندگی كاهش می یابد. در لغزش صد درصد ,قفل شدن چرخ روی می دهد.

لغزش و چسبندگی به شدت به هم بستگی دارند. برای دستیابی به بهترین میزان چسبندگی میان تایر و سطح جاده حد مشخصی از لغزش میبایست وجود داشته باشد. این لغزش موجب سایش تایر می گردد.  ادامه دارد...