از این پس به مبحث ایمنی فعال خواهم پرداخت پس حتما دنبال کنید:

قسمت اول:

لیست سیستمهای ایمنی فعال active safety

سیستم ترمز ضد قفل

سیستم كنترل كشش (ضد بكسواد)

سیستم كمكی ترمز اضطراری

سیستم توزیع نیروی ترمزی

سیستم كنترل الكترونیكی پایداری خودرو

سیستم تنظیم گشتاور موتور

سیستم فرمان با تقویت برقی متغیر

كامپیوتر محفظه سرنشین

سیستم كنترل كم دورزنی