پراید, این خودروی ناامن در اصل مزدا 121 بوده است که بعدها تحت عنوان ford festiva تولید شد

آیا آشنا نیست