از آنجا كه خودروهای وطنی غالبا در تصادفات ایمن نیستند نكات زیر را در نظر داشته باشید:

1- با سرعت مطمئن حركت كنید(تا شدت تصادف كاهش یابد)

2- از پشت سری head rest مناسب استفاده كنید تا در تصادفات ،حركت شلاقی موجب قطع نخاعتان نشود

3-صندلی راننده زیاده از حد به سمت جلو نباشد(جهت ایمن ماندن سر سینه و پاها)

4-از لنتهای فایریك ckd دز سیستم ترمز استفاده كنید

5-در خوروهای با پایداری و تعادل پایینتر حتما از تایرهای پهن تر (در حد 2-3 cm) و رینگهای اسپرت سبك استفاده كنید

6- خودروهایی كه در داخل تغییر طرح داده شده اند (از لحاظ موتور،فرمان و..)استاندارد نیستند و از آنها استفاده نكنید