روشهای كاهش مصرف سوخت:

 

1_سرویسهای دوره ای منظم(روغن ،فیلتر هوا،صافی بنزین، شمع، باطری و ...)

2-عدم استفاده از كلاچ و ترمز در مواقع غیر ضروری و اطمینان از فرسوده نبودن دیسك و صفحه كلاچ

3-عدم استفاده از كولر در مواقع غیر ضروری

4-رانندگی با سرعت كم در شهرها و با سرعت 90 كیلومتر (با دنده 5) در بزرگراهها

 5-استفاده از بنزین سوپر

6-استفاده از شمعهای پلاتینیوم و سوزنی

7-تعویض به موقع دنده ها

8-تمیز كردن انژكتورها

9-نصب انژكتورهای چند نقطه ای

10-اسفاده از وایرهای ابریشمی 

11- كم نبودن باد تایرها

در اصل هر آنچه موجب شود احتراق بهتر صورت گیرد و انتقال نیروی موتور به چرخها و نهایتا سطح جاده با اصطكاك

كمتری انجام شود در كاهش مصرف سوخت موثر است