به نظر شما دزد گیرهای الکتریکی جهت ایمنی مطمئن ترند یا روشهای مکانیکی مانند قفلهای فرمان؟