به نظر شما بهترین گزینه با 8 میلیون چه ماشینی می تونه باشه ؟

لطفا در نظراتتون همه جوانب رو در نظر بگیرید و البته مشخص است كه ایمنی و مصرف سوخت دو آیتم مهم در این رنج قیمتی هستند.

تا فردا صبر كنید تا از نظر اینجانب مطلع شوید!