همیشه به حالت عمودی بر صندلی خودرو بنشینید ( لم ندهید)! چرا كه در تصادفات، قسمت پایینی بدن به سمت جلو سر می خورد و فشار واده از كمربند پاینی به ناحیه شكمی باعث صدمات جدی می شود.