خبر: اولویت وام برای فرسوده ها

تفسیر: هر وقت بازار اشباع بشه مشکل تعویض خودروهای فرسوده خود به خود حل خواهد شد!

خبر:مذاکره رنو با واردکنندگان خودرو

تفسیر: از تولید که چیزی جز یه طلب چند ده میلیاردی نصیبش نشد 

خبر:ایران خودرو بحرانی نیست

تفسیر: کافی است چند پروژه X دیگر تعریف کنند

خبر: تازه ترین سطح کیفی خودروهای سواری توید داخل اعلام شد

تفسیر:هر چه عمق خودکفایی بیش، امتیازش بیشتر